Начало
Органи
СЪОБЩЕНИЯ
Решения
Решения на Адвокатски съвет
Решения на ДС
Вписани адвокати
Актуална информация
За контакти
За членове
Интернет връзки
БЛАНКИ
English
Указания във връзка с представяне на отчети при
ОБЯВА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
<< Начало | Решения | Решения Общи събрания |


Резултати от Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 2016г.


ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г.  


РЕШЕНИЕ № 1


30.01.2016 година. гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора на Председател на Адвокатски съвет при АК - Габрово.


След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия установи, че по отношение избора за Председател на АС, кандидатът адв. Евгени Попов е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини 72/2 = 36+1, поради което и на основание чл.107, ал.1 от Закона за адвокатурата, взе следното единодушно решение:


ОБЯВЯВА за избран за Председател на АС – адвокат Евгени Василев Попов  със 72 (седемдесет и два) гласа и констатира, че е попълнен състава на този орган на Адвокатска колегия - Габрово.


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


Председател: … П….                             Членове:     1…П…                                                


                                                                                            2…П... 


Решението е обявено на 01.02.2016г. в 10.00 часа.

Председател ИК……п………

Регистратор:……п…………..


ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г. 


РЕШЕНИЕ № 2


30.01.2016 година., гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Адвокатски съвет при АК - Габрово.


След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия установи, че по отношение избора за членове на АС, кандидатите адвокати: Мария Недева, Румен Иванов, Светла Василева и Христо Бонев са получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини 77/2=38,5. Броят на основните и резервни членовете на АС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г., преди гласуването и съставът на този орган е - 7 основни и 2 резервни членове. Съгласно разпоредбата на чл.86, ал.2 от Закона за адвокатурата в основния състав се включва по право и председателят на адвокатския съвет, поради което и на основание чл.107, ал.1 и чл.108, ал.1 от Закона за адвокатурата, ИК взе следното единодушно решение:


ОБЯВЯВА за избрани за основни членове на АС – адвокатите: 1. Христо Бончев Бонев                    60 (шестдесет) гласа;          

 2. Мария Николаева Недева              55 (петдесет и пет) гласа;

 3. Светла Банкова Василева             41 (четиридесет и един) гласа;                  

 4. Румен Христов Иванов                   39 (тридесет и девет) гласа.           


КОНСТАТИРА, че не е попълнен състава на Съвета на адвокатската колегия като орган на Адвокатска колегия - Габрово за 2 /двама/ основни членове, както и за 2 /двама/ резервни членове, поради което следва да се проведе допълнителен избор за членове на АС на 07.02.2016г. между следните кандидати, подредени по ред спрямо получения изборен резултат: 1. Митко Спасов Димитров            34 (тридесет и четири)гласа

 2. Валерия Ганчева Неделчева       33(тридесет и три)гласа

 3. Андреана Иванова Рачева           32 (тридесет и два)гласа

 4. Йонна Цветанова Цачева            22 (двадесет и два)гласа

 5. Маруся Тодорова Пенева            21 (двадесет и един)гласа

 6. Николай Петков Миланов           21 (двадесет и един)гласа  

 7. Полина Тодорова Баевска           18 (осемнадесет)гласа

 8. Митко Иванов Рашков                17 (седемнадесет)гласа       

 9. Димитринка Асенова Пашова    16 (шестнадесет)гласа        

 10. Георги Иванов Николов              13 (тринадесет)гласа

 11. Теодор Марков Марков               12 (дванадесет)гласа           

 12. Михаела Минкова Добрева         10 (десет)гласа                     


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател:  …п….                                                    Членове: 1.…п…      


                                                                                                              2……п…..


Решението е обявено на 08.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……п………


Регистратор:………п………..


  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г.


РЕШЕНИЕ № 3


30.01.2016 година, гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора на Председател на Дисциплинарен съд при АК - Габрово.


След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия установи, че по отношение избора за Председател на ДС, кандидатът адв. Ганчо Георгиев е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини 80/2 = 40+1, поради което и на основание чл.107, ал.1 от Закона за адвокатурата, взе следното единодушно решение:


ОБЯВЯВА за избран за Председател на Дисциплинарния съд – адвокат Ганчо Колев Георгиев  с 45 (четиридесет и пет) гласа и констатира, че е попълнен състава на този орган на Адвокатска колегия - Габрово.


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател: … П….                                                  Членове:   1…П….; 


                                                                                                               2…П...                     


Решението е обявено на 01.02.2016г. в 10.00 часа.

Председател ИК………п……

Регистратор:……п…………..


  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г.


РЕШЕНИЕ №4


30.01.2016 година., гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Дисциплинарен съд при АК - Габрово.


След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия установи, че по отношение избора за членове на ДС, кандидатите адвокати: Андреана Рачева, Борислав Гьопсалиев, Диана Даначева и Диляна Стефанова са получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини 79/2=39,5. Броят на членовете на ДС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г., преди гласуването и съставът на този орган е от 7 членове, включително и Председателя на СД, поради което и на основание чл.107, ал.1 и чл.108, ал.1 от Закона за адвокатурата, ИК взе следното единодушно решение:


ОБЯВЯВА за избрани за членове на Дисциплинарния съд – адвокатите: 1. Борислав Илиев Гьопсалиев                54 (петдесет и четири) гласа;

 2. Диана Атанасова Даначева                   43 (четиридесет и три) гласа;

 3. Диляна Стефанова Стефанова             43 (четиридесет и три) гласа                    

 4. Андреана Иванова Рачева                     42 (четиридесет и два) гласа.        КОНСТАТИРА, че не е попълнен състава на Дисциплинарния съд като орган на Адвокатска колегия - Габрово за 2 /двама/  членове,  поради което следва да се проведе допълнителен избор за членове на ДС на 07.02.2016г. между следните кандидати, подредени по ред спрямо получения изборен резултат: 1. Георги Минков Георгиев                          39 (тридесет и девет)гласа

 2. Митко Спасов Димитров                          37 (тридесет и седем)гласа

 3. Иванка Иванова Баева                               35 (тридесет и пет)гласа

 4. Теодор Марков Марков                             30 (тридесет )гласа

 5. Митко Иванов Рашков                               29 (двадесет и девет)гласа

 6. Ваня Денчева Денева                                 27 (двадесет и седем)гласа

 7. Даниела Радославова Баракова                 24 (двадесет и четири)гласаРешението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


                Председател: … П….                                                  Членове:   1…П….; 


                                                                                                                               2…П...


Решението е обявено на 01.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……п………


Регистратор:………п………..


ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Избори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г. 


РЕШЕНИЕ №5


30.01.2016 година, гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Контролния съвет при ГАК - Габрово.


След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия установи по отношение избора за членове на КС, че нито един от кандидатите адвокати не е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини 75/2=37,5. Броят на членовете на КС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г., преди гласуването и съставът на този орган е  5 членове, поради което и на основание  чл.108, ал.1 от Закона за адвокатурата, ИК взе следното единодушно решение:


ОБЯВЯВА, че не е попълнен състава на Контролния свет като орган на Адвокатска колегия - Габрово за ВСИЧКИ  членове,  поради което следва да се проведе допълнителен избор за членове на КС на 07.02.2016г. между следните кандидати, подредени по ред, спрямо получения изборен резултат на 30.01.2016г.: 1. Рачо Иванов Рачев                        33 гласа

 2. Андреана Иванова Рачева            28 гласа

 3. Детелин Недялков Цонев             26 гласа

 4. Здравка Кирилова Петрова          25 гласа

 5. Ганчо Колев Георгиев                  24 гласа         

 6. Антоанета Добринова Иванова   23 гласа

 7. Теодор Марков Марков                23 гласа

 8. Иван Николаев Скорчев                22 гласа

 9. Радка Дончева Балтова                 22 гласа

 10. Евгения Петрова Попова              21 гласа

 11. Христо Маринов Христов            21 гласа

 12. Десислава Евгениева Колева       20 гласа

 13. Румен Христов Иванов                19 гласа

 14. Иванка Иванова Баева                  15 гласа         

 15. Димитринка Асенова Пашова     13 гласа

 16. Маруся Тодорова Пенева             13 гласа

 17. Евгени Василев Попов                  9 гласа         


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател: … П….                                     Членове:   1…П….; 


                                                                                            2…П...


Решението е обявено на 01.02.2016г. в 10.00 часа.

Председател ИК……п………

Регистратор:……п…………..


 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВОИзбори за органи на ГАК и делегати за общото събрание на адвокатите в страната 30.01.2016г.


РЕШЕНИЕ № 6


30.01.2016 година, гр. Габрово 


Относно: обявяване резултатите от избора за делегати за Общо събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 27-28 февруари 2016г.


По отношение избора за делегати за Общо събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 27-28 февруари 2016г. от квотата на АК - Габрово , Избирателната комисия установи, че със свое решение от 08.01.2016г. е приела, че Кандидатите за делегати се избират по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо, за да се попълни броя на делегатите, определен  при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от ЗА на база броя на вписаните в регистрите на ГАК адвокати към датата на провеждане на общото събрание. С нарочно решение на Общото събрание от 30.01.2016г. , взето преди гласуването в изборите за органи на ГАК  - броят е определен на 3 адвоката, поради което, ИК взе следното решение:


ОБЯВЯВА за избрани за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 27-28 февруари 2016г. от квотата на АК- Габрово адвокатите: 1. Евгени Василев Попов с 55 (петдесет и пет) гласа;

 2. Христо Бончев Бонев с 50 (петдесет) гласа;

 3. Рачо Иванов Рачев с 33 (тридесет и три) гласа.Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 в 7-дневен срок от обявяването му. 


 


Председател: … П….                                     Членове:     1…П…

                                                                                                                    2…П...


 Решението е обявено на 01.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……………


Регистратор:………………..


 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Допълнителни  избори за органи на ГАК на 07.02.2016г. 


РЕШЕНИЕ № 7


07.02.2016 година., гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Адвокатски съвет при АК - Габрово.


Броят на основните и резервни членове на АС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г. и съставът на този орган е СЕДЕМ основни и ДВАМА резервни членове. С Решение №1 от 30.01.2016г., Избирателната комисия е обявила за избран Председателя на АС, а с Решение №2 от 30.01.2016г. са обявени за избрани ЧЕТИРИМА основни членове на АС. До допълнителния избор на 07.02.2016г. са допуснати ДВАНАДЕСЕТ кандидата, от които следва да се попълни състава на АС с двама членове. За резервни членове се обявят  кандидатите, получили най-голям брой гласове след основните членове.


След извършено публичното преброяване на бюлетините, Избирателната комисия установи, че в допълнителния избор са гласували 65 членове на АК с 1 недействителна бюлетина и 64 действителни бюлетини. От действителните бюлетини – 28 са подадени  за кандидата адв. Митко Димитров и по 21 за кандидатите адв. Андреана Рачена и адв. Валерия Неделчева. Равният резултат на последните двама кандидати,  наложи определянето на втория основен член на АС да се извърши след провеждане на жребий.


  С оглед на изложеното и съобразявайки се с резултата от проведения жребий , на основание чл.108, ал.4 и чл.107, ал.2 от Закона за адвокатурата, Избирателната комисия единодушно взе следното решение:


ОБЯВЯВА за избрани за основни членове на АС – адвокатите: 1. Митко Спасов Димитров  с 28 (двадесет и осем) гласа;

 2. Андреана Иванова Рачева с 21 (двадесет и един) гласа.ОБЯВЯВА за избрани за резервни членове на АС – адвокатите: 1. Валерия Ганчева Неделчева с 21 (двадесет и един) гласа;

 2. Николай Петков Миланов с 18 (осемнадесет) гласаОБЯВЯВА за  попълнен състава на Съвета на адвокатската колегия като орган на Адвокатска колегия - Габрово.


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател:  ……п…………                                     Членове:   1……п………….

                                                                                                                                2……п…………..


Решението е обявено на 08.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……п………


Регистратор:………………..


 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Допълнителни  избори за органи на ГАК на 07.02.2016г. 


РЕШЕНИЕ № 8


07.02.2016 година., гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Дисциплинарния съд при АК - Габрово.


Броят на членовете на ДС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г. и съставът на този орган е СЕДЕМ членове. С Решение №3 от 30.01.2016г., Избирателната комисия е обявила за избран Председателя на ДС, а с Решение №4 от 30.01.2016г. са обявени за избрани ЧЕТИРИМА  членове на ДС. До допълнителния избор на 07.02.2016г. са допуснати ДВАНАДЕСЕТ кандидата, от които следва да се попълни състава на АС с ТРИМА членове, поради направен отказ от избора от един от избраните на 30.01.2016г. кандидати.


След извършено публичното преброяване на бюлетините, Избирателната комисия установи, че в допълнителния избор са гласували 65 членове на АК с 3 недействителни бюлетини и 62 действителни бюлетини.


  С оглед на изложеното и съобразявайки се с резултата на всеки един от кандидатите, на основание чл.108, ал.4 и чл.107, ал.2 от Закона за адвокатурата, Избирателната комисия единодушно взе следното решение:


ОБЯВЯВА за избрани за членове на ДС – адвокатите: 1. Георги Минков Георгиев  с 42 (четиридесет и два) гласа;

 2. Иванка Иванова Баева с 39 (тридесет и девет) гласа.

 3. Даниела Радославова Баракова с 28 (двадесет и осем) гласаОБЯВЯВА за  попълнен състава на Дисциплинарния съд като орган на Адвокатска колегия - Габрово.


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател:  ……п…………                                     Членове:   1……п………….

                                                                                                                               2……п…………..


Решението е обявено на 08.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……п………


Регистратор:………………..


 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО


Допълнителни  избори за органи на ГАК на 07.02.2016г. 


РЕШЕНИЕ № 9


07.02.2016 година., гр. Габрово 


Относно: установяване и обявяване резултата от избора за Членове на Контролния съвет при АК - Габрово.


Броят на членовете на КС са определени с решение на Общото събрание на 30.01.2016г. и съставът на този орган е ПЕТ членове. С Решение №5 от 30.01.2016г., Избирателната комисия е обявила за непопълнен целия състав . До допълнителния избор на 07.02.2016г. са допуснати ДВАНАДЕСЕТ кандидата.


След извършено публичното преброяване на бюлетините, Избирателната комисия установи, че в допълнителния избор са гласували 65 членове на АК и са подадени 65 действителни бюлетини.


  С оглед на изложеното и съобразявайки се с резултата на всеки един от кандидатите, на основание чл.108, ал.4 и чл.107, ал.2 от Закона за адвокатурата, Избирателната комисия единодушно взе следното решение:


ОБЯВЯВА за избрани за членове на КС – адвокатите: 1. Рачо Иванов Рачев  с 39 (тридесет и девет) гласа;

 2. Здравка Кирилова Петрова с 30 (тридесет ) гласа;

 3. Детелин Недялков Цонев с 28 (двадесет и осем) гласа;

 4. Антоанета Добринова Иванова с 24 (двадесет и четири) гласа;

 5. Иван Николаев Скорчев с 24 (двадесет и четири) гласа.ОБЯВЯВА за  попълнен състава на Контролния съвет като орган на Адвокатска колегия - Габрово.


Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.


Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.


 


Председател:  ……п…………                                     Членове:   1……п………….

                                                                                                                                2……п…………..
Решението е обявено на 08.02.2016г. в 10.00 часа.


Председател ИК……п………


Регистратор:………………..


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Габрово | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz